Giá theo giờ
eg. Event, Party
Giá theo ngày
eg. Wedding, Long trip
Giá theo tháng
*Flat Rate

Chevrolet SUV Car

$12 / Giờ
*$3/hour Fuel Sercharges
$234 / Ngày
*$2/hour Fuel Sercharges
$345 / Tháng
*depend on picking up area

Chevrolet SUV Car

$23 / Giờ
*$3/hour Fuel Sercharges
$345 / Ngày
*$2/hour Fuel Sercharges
$456 / Tháng
*depend on picking up area

Chevrolet SUV Car

$34 / Giờ
*$3/hour Fuel Sercharges
$456 / Ngày
*$2/hour Fuel Sercharges
$789 / Tháng
*depend on picking up area

Chevrolet SUV Car

$45 / Giờ
*$3/hour Fuel Sercharges
$789 / Ngày
*$2/hour Fuel Sercharges
$890 / Tháng
*depend on picking up area

Chevrolet SUV Car

$56 / Giờ
*$3/hour Fuel Sercharges
$890 / Ngày
*$2/hour Fuel Sercharges
$900 / Tháng
*depend on picking up area